O nas – Szkoła Policealna

Szkoła Policealna Dla Dorosłych ”Proedu” w Szczecinie.

Uczęszczając do naszej szkoły będzie można równocześnie zdobyć kilka kwalifikacji zawodowych !!!

Nauka w szkole policealnej  trwa 2 lata (4 semestry). Dla technika BHP  jest to 1,5 roku

(trzy semestry) a dla opiekuna medycznego jest to tylko 1 rok (2 semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów, średnio 2 razy w miesiącu. Nauka w szkole kończy się egzaminem zewnętrznym  z przygotowania zawodowego, po zdaniu którego nasi absolwenci otrzymają tytuł technika, poświadczony dyplomem uprawniającym do wykonywania zawodu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.. Egzamin  zewnętrzny odbywa się w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym i składa się z dwóch części: cześć pisemna –  zdawana w wersji elektronicznej ( słuchacze znają wynik już po 5 minutach!!! )  oraz cześć praktyczna, na którą składa się wykonanie określonych zadań.

Facebook