Rekrutacja – Liceum Ogólnoształcące

Aby zapisać się do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

  •  świadectwo ukończenia gimnazjum , ośmioletniej szkoły podstawowej lub ZSZ z 2015 r., (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, która absolwent ukończył),
  •  3 fotografie legitymacyjne,
  •  podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie) lub – druk do pobrania
Facebook