Jak wygląda nauka w szkole?

Jak wygląda nauka w szkole?

SZKOŁA  POLICEALNA ”PROEDU” kształci w systemie zaocznym. Słuchacze uczęszczają na zajęcia edukacyjne (tzw. konsultacje) organizowane w trakcie sobotnio – niedzielnych zjazdów średnio 2 razy w miesiącu.

Aby przejść na semestr wyższy należy pod  koniec semestru oddać prace kontrolne oraz uzyskać zaliczenie z przedmiotów wykładanych w danym semestrze Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z  4-5 przedmiotów  przygotowujących do wykonywania zawodu a więc prace kontrolne  i zaliczenia nie są dużym obciążeniem. W trakcie przygotowywania pracy kontrolnej można korzystać z konsultacji u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot  Jeśli słuchacz nie może być na zajęciach w trakcie zaliczeń szkoła wyznacza mu dodatkowy termin.

Od słuchaczy wymaga się 50% obecności z każdego przedmiotu. W przypadku nieobecności słuchacz ma możliwość skorzystania z platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały omawiane na poszczególnych zjazdach, tematy prac kontrolnych oraz zdania, które pomogą przygotować się do zaliczenia z danego przedmiotu.

Dla słuchaczy rozpoczynających naukę od września 2019r. wymagane jest  obowiązkowego przystąpienie do egzaminu zawodowego przewidzianego w danym semestrze.  Jest to warunek niezbędny do otrzymania świadectwa ukończenia szkoły  

W trakcie nauki obowiązkowe jest odbycie praktyki zawodowej realizowanej w semestrze II i IV. Praktyka zawodowa odbywa się w miejscu wskazanym przez szkołę według harmonogramu ustalonego ze słuchaczem i instytucją przyjmującą  na praktyki. Przed rozpoczęciem praktyki słuchacz otrzymuje program praktyk uzgodniony z instytucją, w której ma się odbywać praktyka. Przebieg praktyki dokumentowany jest w dzienniczku praktyk. Na zakończeni praktyki słuchacz otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki wystawione przez pracodawcę.

Słuchacz może sobie wybrać inne miejsce praktyki niż to, które zostało wskazane przez szkołę.

Dodaj komentarz