FAQ

Pytania i odpowiedzi

 • Czy nauka w szkole jest bezpłatna czy są jakieś opłaty?

Nauka w szkole jest bezpłatna. Natomiast  tytułem opłat administracyjnych należy miesięcznie wpłacać kwotę 50,00 zł (bez okresu wakacyjnego). 
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za egzaminy semestralne lub zawodowe 
(pierwszy termin), wydawanie zaświadczeń, legitymacji itp.

 • Chcę zapisać się do Waszej szkoły. Czy muszę mieć zdaną maturę czy wystarczy świadectwo ukończenia liceum?

Do szkoły policealnej przyjmujemy osoby dorosłe, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum), a więc nie muszą mieć zdanej matury.

 • Jakie formalności należy załatwić, żeby zapisać się do Waszej szkoły?

Należy w sekretariacie wypełnić formularz zgłoszeniowy, złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły oraz dostarczyć zaświadczenie o możliwości wykonywania danego zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy. 
Uwaga!!! 
Ze skierowaniem na badania z Naszej szkoły i we wskazanej przez Nas przychodni takie badanie będzie wykonane BEZPŁATNIE.

 • Co to znaczy, że szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej?

Oznacza to , że szkoła wydaje świadectwa ukończenia i certyfikaty na drukach MEN. Ponadto nasze indeksy i legitymacje uprawniają do studenckich zniżek Możemy także wydawać zaświadczenia do ZUS , MOPR itp.

 • Interesuje mnie kierunek Opiekun Osoby Starszej lub opiekun medyczny. Gdzie będą odbywały się zajęcia?

Na kierunku: Opiekun osoby starszej/opiekun medyczny prowadzone są zajęcia z przedmiotów teoretycznych oraz  praktycznych. Zajęcia  z przedmiotów teoretycznych i praktycznych  odbywają się w budynku szkolnym przy ul. Krzysztofa Kolumba 86 (naprzeciwko Dworca PKP). Część zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowe  odbywają się u pracodawców. Zapraszam do obejrzenia zdjęć pracowni w Galerii zdjęć www.szczecin.proedu.pl.

 • Gdzie mogę otrzymać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki. Jak to załatwić?

Zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wystawia lekarz medycyny pracy. Zaświadczenie dotyczy możliwości kształcenia w ściśle określonym kierunku i późniejszego wykonywania konkretnego zawodu. Skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie szkoły.

 • Jak zaliczyć semestr?

Aby uzyskać zaliczenie semestru należy otrzymać ocenę  pozytywną z pracy kontrolnej z danego przedmiotu oraz zdać egzaminy semestralne przeprowadzane przez nauczycieli uczących danego przedmiotu. Warunkiem niezbędnym  do przystąpienia do sesji egzaminacyjnej jest min  50%  obecności z każdego przedmiotu.

 • W jaki sposób można będzie uzupełnić materiał przerabiany na zajęciach na których nie byłam?

W takim przypadku nasi słuchacze mogą korzystać z Forum,  na którym przed  każdym zjazdem umieszczane są materiały, które będą omawiane na zajęciach. Ponadto istnieje możliwość odbycia konsultacji indywidualnych osobiście lub drogą e-mailową

 • Mam pytanie dotyczące języka obcego. Chcę rozpocząć naukę na kierunku opiekun osoby starszej. Jaki język obcy będzie na tym kierunku?

Z uwagi na duże zapotrzebowanie do pracy dla absolwentów kierunku Opiekun osoby starszej ze znajomością języka niemieckiego,  językiem obowiązkowym jest język niemiecki W pierwszym semestrze zajęcia prowadzone są  na poziomie podstawowym. Dopiero w kolejnych semestrach będzie to nauka języka niemieckiego – zawodowego.

 • Mam zaliczony pierwszy semestr w innej szkole. Czy mogę przenieść się do Waszej szkoły na II semestr? 

Tak – jest to możliwe. Dokumenty jakie należy złożyć to : świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez dyrektora szkoły) oraz kopia arkusza ocen z poprzedniego semestru także potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły wraz ze szkolnym planem nauczania

 • W Internecie znalazłam ogłoszenie o kursie kwalifikacyjnym Opiekun osoby starszej. Nauka trwa tam tylko 5 miesięcy. Dlaczego w Waszej szkole nauka trwa 2 lata?

Samo ukończenie kursu kwalifikacyjnego nie daje uprawnień do pracy w zawodzie Opiekun osoby starszej. Otrzymujesz jedynie zaświadczenie o ukończeniu takiego  kursu. Potem musisz jeszcze zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zewnętrznym ośrodku egzaminacyjnym. 
Pełne kwalifikacje  do wykonywania zawodu Opiekun osoby starszej potwierdzone dyplomem technika daje  ukończenie 2-letniej szkoły policealnej i zdanie egzaminu zewnętrznego  potwierdzającego kwalifikację zawodową przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Słuchacze SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ”PROEDU”  taki egzamin będą zdawali w szkole. Dodatkowo otrzymają Europass tzn suplement do dyplomu w języku angielskim opisujący Twoje kwalifikacje zawodowe  zgodnie z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów.