Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, , wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

Technik BHP może znaleźć zatrudnienie w:

  • małych i średnich podmiotach gospodarczych,
  • przedsiębiorstwach,
  • instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

 

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: MS.12.

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego, ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyki zawodowe.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub po zalogowaniu.