Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas trwania nauki :  1,5 roku ( 3 semestry).

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, , wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

 

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej, tj. w weekendy co drugi tydzień

 

Technik BHP może znaleźć zatrudnienie w:małych i średnich podmiotach gospodarczych,

przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: BPO.01

Egzaminy zewnętrzne przeprowadzane są w siedzibie Naszej szkoły (Szczecin, ul Krzysztofa Kolumba 86).

 

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego, ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyki zawodowe.

 

Szkoła Policealna „ Proedu” na wszystkich kierunkach, w których kształci posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że świadectwa ukończenia Naszej szkoły są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako dokument potwierdzający posiadania wykształcenia  średniego uzyskanego w polskiej szkole ponadpodstawowej.

Możesz Nas sprawdzić w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO 118490)   oraz w ewidencji działalności oświatowej (Woś-S.4430.594.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r )  Gminy Miasto Szczecin.