Młodzi ludzie mają dziś coraz mniej czasu na sprawowanie opieki nad osobami chorymi, niesamodzielnymi i starszymi. Powodem tej sytuacji jest szybkie tempo życia, migracja do innych miast lub za granicę.  W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na opiekunów medycznych, którzy świadczą profesjonalne usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje  problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych, pomaga takim osobom w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, dezynfekuje przybory i narzędzia stosowane podczas zabiegów.

Opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie w:

  • szpitalach,
  • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
  • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
  • niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
  • podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta,
  • w środowiskowych domach pomocy,
  • w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Od września 2019 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: MED.03.

W programie nauczania: opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii i fizjologii oraz psychologii i socjologii, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język migowy, język obcy zawodowy, komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, praktyki zawodowe.