Opiekun osoby starszej. Czas trwania nauki :  2 lata (4 semestry).

 

Według najnowszych statystyk europejskie społeczeństwo starzeje się. W związku z czym wzrasta zapotrzebowanie na domy spokojnej starości w Polsce oraz wysoko wykwalifikowany personel tej branży w krajach Unii Europejskiej.

 

Opiekun osoby starszej pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

 

Aby dobrze wykonywać zawód opiekuna osoby starszej niezbędne są następujące   umiejętności: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

 

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej tj w weekendy co drugi tydzień.

 

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Egzaminy zewnętrzne przeprowadzane są w siedzibie Naszej szkoły (Szczecin, ul Krzysztofa Kolumba 86).

 

Opiekun osoby starszej może być zatrudniony: w domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach spokojnej starości lub domach samopomocy;

w oddziałach szpitalnych: geriatrycznym i rehabilitacji leczniczej, oraz w instytucjach świadczących usługi opiekuńcze; w prywatnych firmach zajmujących się opieką nad osobami w podeszłym wieku; w prywatnym mieszkaniu osoby starszej.

 

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, język obcy w pomocy społecznej, opieka nad osobą starszą, psychologia i socjologia w opiece nad osoba starszą, metodyka pracy opiekuńczej, język migowy, opieka i wsparcie osoby starszej, aktywizacja społeczna, praktyki zawodowe.

 

Szkoła Policealna „ Proedu” na wszystkich kierunkach, w których kształci posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że świadectwa ukończenia Naszej szkoły są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako dokument potwierdzający posiadania wykształcenia  średniego uzyskanego w polskiej szkole ponadpodstawowej.

Możesz Nas sprawdzić w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO 118490)   oraz w ewidencji działalności oświatowej (Woś-S.4430.594.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r )  Gminy Miasto Szczecin.