Technik Administracji. Czas trwania nauki :  2 lata (4 semestry).

 

Szczecin przekształca się w centrum administracyjno-biurowe, będące bazą dla inwestorów zagranicznych co już wkrótce spowoduje wzrost zapotrzebowanie na absolwentów szkół policealnych  wyposażonych w wiedzę dotyczącą wykonywania pracy biurowej, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, finansów publicznych, postępowania w administracji oraz umiejętność sprawnego posługiwania się językiem obcym.

 

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji  i informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Sporządza sprawozdania i protokoły z posiedzeń zebrań. Opracowuje projekty aktów administracyjnych. Prowadzi postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Przygotowuje projekty umów cywilno-prawnych. Zajmuje się planowaniem i organizowaniem narad, zebrań i konferencji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

 

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej, tj. w weekendy co drugi tydzień.

 

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: EKA.01

Egzaminy zewnętrzne przeprowadzane są w siedzibie Naszej szkoły (Szczecin, ul Krzysztofa Kolumba 86).

 

Technik administracji może być zatrudniony: w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego  (urząd marszałkowski, powiatowy, urzędy miast  i gmin);

w jednostkach organizacyjnych gmin; w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych, organizacjach pozarządowych.

 

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie prac biurowych, postępowanie w administracji, praktyki zawodowe.

 

Szkoła Policealna „ Proedu” na wszystkich kierunkach, w których kształci posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że świadectwa ukończenia Naszej szkoły są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako dokument potwierdzający posiadania wykształcenia  średniego uzyskanego w polskiej szkole ponadpodstawowej.

Możesz Nas sprawdzić w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO 118490)   oraz w ewidencji działalności oświatowej (Woś-S.4430.594.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r )  Gminy Miasto Szczecin.