Szczecin przekształca się w centrum administracyjno-biurowe, będące bazą dla inwestorów zagranicznych co już wkrótce spowoduje wzrost zapotrzebowanie na absolwentów szkół policealnych  wyposażonych w wiedzę dotyczącą wykonywania pracy biurowej, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, finansów publicznych, postępowania w administracji oraz umiejętność sprawnego posługiwania się językiem obcym.

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji  i informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Sporządza sprawozdania i protokoły z posiedzeń zebrań. Opracowuje projekty aktów administracyjnych. Prowadzi postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Przygotowuje projekty umów cywilno-prawnych. Zajmuje się planowaniem i organizowaniem narad, zebrań i konferencji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

 

Technik administracji może być zatrudniony:

  • w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego  (urząd marszałkowski, powiatowy, urzędy miast  i gmin);
  • w jednostkach organizacyjnych gmin;
  • w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych, organizacjach pozarządowych.

 

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: AU.68.

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie prac biurowych, postępowanie w administracji, praktyki zawodowe.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub po zalogowaniu.