Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego „Proedu” .Ucząc się w Naszej szkole możesz jednocześnie zdobyć kwalifikacje zawodowe na kursach kwalifikacyjnych

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły trwa przez cały rok.

  • Do klasy pierwszej (semestr I ) przyjmujemy absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nauka trwa 3 lata
  • Do klasy drugiej (semestr III) przyjmujemy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

Nauka trwa 2 lata

Wiek

Do szkoły przyjmujemy osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat . Istnieje możliwość przyjęcia osób młodszych – które ukończyły 16 lat.

Zajęcia

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym w formie:
– zaocznej (weekendy 2 razy w miesiącu )
– stacjonarnej ( poniedziałek, środa, czwartek)

Świadectwa, zaświadczenia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Na zakończenie nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły poświadczające uzyskanie wykształcenia średniego a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości.
Wydajemy zaświadczenia do ZUS, Pieczy Zastępczej, MOPS itp. oraz legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.

Zapisy do szkoły

Aby zapisać się do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:
– świadectwo ukończenia gimnazjum , ośmioletniej szkoły podstawowej lub ZSZ z 2015 r., (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, która absolwent ukończył ),
– 3 fotografie legitymacyjne,
– podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie) lub na stronie w zakładce (Rekrutacja )