Jak wygląda nauka w Szkole Policealnej „Proedu” w Szczecinie ?

 

Szkoła Policealna „ Proedu” na wszystkich kierunkach, w których kształci posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że świadectwa ukończenia Naszej szkoły są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako dokument potwierdzający posiadania wykształcenia średniego uzyskanego w polskiej szkole ponadpodstawowej.


Możesz Nas sprawdzić w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO 118490) oraz w ewidencji działalności oświatowej (Woś-S.4430.594.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r ) Gminy Miasto Szczecin.


W odniesieniu do cudzoziemców posiadanie świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej „Proedu” zwalnia absolwentów z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium RP. Absolwent nie musi także posiadać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom , wpisanego do ewidencji oświadczeń przez Powiatowy Urząd Pracy. Co więcej świadectwo ukończenia Naszej szkoły jest poświadczeniem znajomości języka polskiego na poziomie B1. Fakt ten zwalnia osoby starające się o obywatelstwo lub rezydenturę z obowiązku zdawania egzaminu zewnętrznego poświadczającego znajomość języka polskiego Jest to szczególnie istotne dla osób, które starają się o polskie obywatelstwo lub rezydenturę.


Kierunki na które zapraszamy to:

• Technik Administracji,
• Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
• Technik Usług Pocztowych i Finansowych,
• Opiekun Medyczny,
• Opiekun Osoby Starszej,
• Opiekunka Dziecięca,
• Technik Masażysta,
• Technik Terapeuta

Szkoła na większości kierunków kształci w formie zaocznej.
Słuchacze uczęszczają na zajęcia edukacyjne (tzw. konsultacje) organizowane w trakcie sobotnio – niedzielnych zjazdów średnio 2 razy w miesiącu. W przypadku kierunku Opiekun Medyczny oraz Technik Masażysta jest to forma stacjonarna.


Aby przejść na semestr wyższy należy pod koniec semestru oddać 1 pracę kontrolną oraz uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu z przedmiotów wykładanych w danym semestrze. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z 4-5 przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu a więc prace kontrolne i egzaminy nie są dużym obciążeniem. W trakcie przygotowywania pracy kontrolnej można korzystać z konsultacji u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot Jeśli słuchacz nie może być na zajęciach w trakcie sesji egzaminacyjnej szkoła wyznacza mu dodatkowy termin przystąpienia do egzaminu..
Od słuchaczy wymaga się 50% obecności z każdego przedmiotu. W przypadku nieobecności słuchacz ma możliwość skorzystania z platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały omawiane na poszczególnych zjazdach, tematy prac kontrolnych oraz zdania, które pomogą przygotować się do egzaminu z danego przedmiotu.


W trakcie nauki obowiązkowe jest odbycie praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa odbywa się według harmonogramu ustalonego ze słuchaczem i instytucją przyjmującą na praktyki. Przed rozpoczęciem praktyki słuchacz otrzymuje program praktyk uzgodniony z instytucją, w której ma się odbywać praktyka. Przebieg praktyki dokumentowany jest w dzienniczku praktyk.


Na zakończenie nauki w szkole słuchacz musi przystać do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu jednak w przypadku Szkoły Policealnej ”Proedu” egzaminy zawodowe odbywają się na miejscu tj. w siedzibie Naszej szkoły w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 86.

Bardzo ważne !!!

Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły każdy słuchacz musi spełnić następujące warunki:
– uzyskać 50 % obecności na zajęciach,
– otrzymać pozytywne oceny z prac kontrolnych oraz egzaminów przewidzianych w trakcie nauki,
– obowiązkowo przystąpić do egzaminu zawodowego.