ZJAZD ON-LINE

14-03-2020 i 15-03-2020

Wynagrodzenia i podatki

Spis treści

 1. Bloki tematyczne
 2. Treść do przeczytania
 3. Zadania do samodzielnego opracowania
 4. Pytania kontrolne / Test sprawdzający

 

 1. Bloki tematyczne

Temat 1:          Umowa o pracę.

Temat 2:          Rodzaje umów o pracę.

Temat 3:          Okresy wypowiedzenia umów o pracę.

Temat 4:          Prowadzenie akt osobowych.

Temat 5:          Struktura akt osobowych.

 1. Treść do przeczytania

Temat 1, 2 i 3

Przeczytaj fragment Kodeksu pracy – Rozdział II „Umowa o pracę”

Zwróć szczególną uwagę na przepisy art. 25, 29, 30, 36, 52-55. Przeanalizuj podane przepisy pod kątem nawiązania stosunku pracy, sporządzenia umowy o pracę, okresów wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Temat 4 i 5

Przeczytaj Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zwróć szczególną uwagę na przepis paragrafu 3. Przeanalizuj przepis pod kątem założenia akt osobowych dla nowo przyjętego pracownika. Pomyśl jakiego rodzaju oświadczenia, zgody, druki są potrzebne w trakcie zatrudniania nowego pracownika. Sporządź listę tych dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika oraz ich wzory (mogą być znalezione w internecie).

 1. Zadania do samodzielnego opracowania

Zadanie 1.

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy przygotuj wzór umowy o pracę.

Zadanie 2.

Na podstawie przygotowanych druków, oświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika, a także na podstawie przeczytanych fragmentów aktów prawnych, przygotuj teczkę akt osobowych.

Przyporządkuj przygotowane wcześniej dokumenty do części A, B, C lub D akt osobowych.

 1. Pytania kontrolne / Test sprawdzający

Odpowiedz pisemnie na poniższe pytania:

Pytanie 1. W jakiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Pytanie 2. W jakim terminie należy sporządzić umowę o pracę i kiedy należy ją wręczyć pracownikowi?

Biuro wynagrodzeń i podatków

Spis treści

 1. Bloki tematyczne
 2. Treść do przeczytania
 3. Zadania do samodzielnego opracowania
 4. Pytania kontrolne / Test sprawdzający

 

 1. Bloki tematyczne

Temat 1:          Dokumenty zgłoszeniowe ZUS.

Temat 2:          Zgłoszenie nowego pracownika.

Temat 3:          Wyrejestrowanie pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy.

Temat 4:          Terminy i forma przekazywania dokumentów do ZUS.

Temat 5:          Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń członków rodziny.

 1. Treść do przeczytania.

Temat 1, 2, 3 i 5

Kliknij w poniższy link, który przeniesie Cię do podręcznika „Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”

https://www.zus.pl/documents/10182/167567/Ogolne_dok_ubezp.pdf

Przejdź do spisu treści i w rozdziale I odnajdź sekcję 3.2 oraz 3.3, a także w rozdziale III odnajdź sekcję 1.2, które dotyczą zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń (strony od 11 do 14 oraz strony 30-31). Przeczytaj uważnie treść opracowania.

Temat 4

W tym samym podręczniku przejdź na stronę 7 do sekcji 2. Przeczytaj treść opracowania.

 1. Zadania do samodzielnego opracowania

Na podstawie przeczytanego tekstu z podręcznika, wydrukuj z internetu druk formularza ZUS ZUA oraz ZUS ZCNA (druki znajdziesz na stronie internetowej ZUS). Na podstawie poniższych informacji o pracodawcy, pracowniku i jego dziecku, wypełnij te druki.

Informacje o pracodawcy

Nazwa i adres                        Firma GROSZEK Andrzej Nowak

                                               02-951 Warszawa, ul. Nowy Świat 32

NIP                                        7123552600

REGON                                 032015556

Informacje o pracowniku

Imię i nazwisko                      Katarzyna Grzelak

Adres zameldowania             01-205 Warszawa, ul. Jaglana 15/35

Adres zamieszkania               taki sam jak zameldowania

Adres do korespondencji       taki sam jak zameldowania

Data urodzenia                       13.04.1982

PESEL                                               82041302337

Umowa o pracę                      na czas określony od 15.02.2020 do 30.06.2020

Etat                                        1/1

Kod tytułu ubezpieczenia      0110 0 0

Informacje o dziecku

Imię i nazwisko                      Anna Grzelak

Data urodzenia                       27.09.2015

PESEL                                               35092715027

Adres zamieszkania               01-205 Warszawa, ul. Jaglana 15/35

 1. Pytania kontrolne

Odpowiedz pisemnie na poniższe pytania:

Pytanie 1. Kogo pracownik może zgłosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego?

Pytanie 2. W jakich sytuacjach osoba ubezpieczona zostanie zgłoszona tylko do ubezpieczenia zdrowotnego?