Ukończenie tego kierunku umożliwia założenie i prowadzenie własnej firmy turystycznej lub podjęcie pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, firmach agroturystycznych. W ramach zajęć oferujemy możliwość wyjazdów na targi i pokazy tematyczne. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień pilota wycieczek.

Technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich; przygotowywanie, sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych, planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym; planowania i organizowanie działalności agroturystycznej; obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym, organizowanie i świadczenie usług noclegowych.

Świadectwo ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w:

  • biurach i agencjach turystycznych,
  • hotelach i pensjonatach,
  • organach administracji samorządowej,
  • branżowych organizacjach,
  • fundacjach i stowarzyszeniach.

Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, działalność turystyczna na obszarach wiejskich, język obcy w turystyce, produkcja rolnicza, usługi agroturystyczne, obsługa turystyczna, prowadzenie produkcji rolniczej, usługi żywieniowe, usługi noclegowe, praktyki zawodowe.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: TG.08 i TG.09.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub po zalogowaniu.