You are currently viewing Wyniki Egzaminów Zawodowych

Wyniki Egzaminów Zawodowych

Informuję, że w dniu 31 marca 2023 r. w portalu dla zdających egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2023r. można uzyskać informacje o wynikach swoich egzaminów.

Kody aktywacyjne umożliwiające zdającym pierwsze zalogowanie się do portalu zdającego przekazane zostały przez dyrektora szkoły we wrześniu 2022 r.

Zdający po zalogowaniu się w portalu zdającego wybiera z menu przycisk EGZAMINY w celu uzyskania informacji o wynikach swoich egzaminów.

Odbiór dyplomów lub zaświadczeń o uzyskanym wyniku nastąpi w terminach wyznaczonych przez sekretariat szkoły po wcześniejszym powiadomieniu mailowym.

 

Dyrektor Szkoły

Ewa Mońka

Dodaj komentarz